LÀM VĂN

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Câu cuyện hay về nữ chiễn sĩ Vợ

Từ thuở ấu thơ, ta được sinh ra và lớn lên trong vòng tay dịu hiền của mẹ. Đã có bao giờ chúng ta suy nghĩ về những người mẹ, những người phụ nữ Việt Nam, suy nghĩ tự hào về những con người "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" ấy? Với tấm lòng trân trọng, trìu mến, họ dã khắc sâu trong lòng ta bao hình tượng đẹp đẽ.

Ngược dòng thời gian, chúng ta hãy quay về với những tháng ngày khởi nghĩa của nhân dân chống lại triều đình phong kiến. Người nữ anh hùng mà tôi muốn giới thiệu với các bạn đó là Vợ ba Cai Vàng.

Câu chuyện được bắt đầu như sau:

Ngày xưa tổng Hoàng Vân có một viên cai tổng người ta thường gọi là Cai Vàng. Thuở trẻ, ông ta bắt được một viên ngọc kị dạn, đeo vào người có phép làm cho nhưng mũi tên, làn đạn sắp đụng vào da thịt sẽ phải đi lối khác. Ông rất mừng rỡ, từ đó deo vào người, không bao giờ rời.

Trong thời kì làm cai tổng, có lần Cai Vàng tiêu mất tiền thuế, bị quan tỉnh bắt giam ở ngục, tra tấn rất khổ sở. Lúc quân canh giải qua một khu rừng, nhân lúc mọi người sơ hở, Cai Vàng bẻ gông bỏ chạy. Bọn lính áp giải vừa đuổi theo vừa bắn, nhưng nhờ có phép màu của viên ngọc, ông trôn thoát vô sự. Từ đấy Cai Vàng chiêu tập đồ đảng, sắm sửa khí giới chống lại triều đình, tự xưng là ThượngCông..

Cai Vàng có ba người vợ, đáng chú ý là người vợ thứ ba, mới hai mươi tuổi mà võ nghệ tuyệt trần. Trước mưu đồ việc lớn, ông cho gọi cả ba vợ đến họp với mình để dò tình ý. Ông hỏi:

-  Tôi nay không khác gì cưỡi trên lưng hổ, sớm muộn bọn chúng cũng không để yên thân. Vậy tôi muốn một phen chọc trời khuấy nước, diệt cho hết lũ vua quan tàn ác để vẫy vùng riêng một cõi bờ. Ba nàng nghĩa sao?

Người vợ cả thưa rằng:

-  Châu chấu đá xe làm sao được? Chàng đừng nghĩ dại dột như thế. Cái vạ diệt tộc còn rình sau lưng đấy! Mong chàng hãy nghĩ lại thôi. Nếu chàng dấy quân, thiếp đành xin trở về nuôi mẹ.

Người vợ thứ hai cũng.cùng một ý như người vợ cả.

Khi đã nghe hai người đàn bà ấy một mực "bàn ra", người vợ thứ ba không nhịn được, tức hầm hầm quát to lên rằng:

-  Hai chị không biết lúc này là lúc nào ư? Chim không bay được, cây không mọc lên chỉ vì bọn chúng. Hịện nay bốn phương nháo nhác còn chờ Thượng Công. Những lời yếu đuối của hai chị nên mang về xó bếp. Thiếp tôi quyết theo chàng đến cùng, diệt bọn vua quan tàn ác xây dựng cơ đồ. Người nào thương nhớ mẹ cha cứ cho về.

Nói rồi, nàng cưỡi ngựa, thét loa ra bãi tập với quân sĩ. Thấy ý vợ ba cương quyết nên Cai Vàng không trù trừ gì nữa, nhất định tế cờ khởi nghĩa. Chẳng bao lâu mọi nơi hưởng ứng, người ngựa chật đất. Bộ hạ của ông sức khỏa như hùm như sói, võ nghệ rất cao cường. Vợ ba Cai Vàng cũng nổi lên giữa đám tướng sĩ đó. Trong trận đánh chiếm phủ Lạng Giang, nàng hai tay cầm hai thanh gươm, ngồi trên mình ngựa xông ra giữa trận tiền. Quân giặc thấy nàng hồn bay phách lạc. Lấy được phủ Lạng, nàng giao thành lại cho chồng, rồi tự cầm quân tiên phong đánh huyện Văn Giang.

Nghe tin Cai Vàng nổi loạn, bọn quan tỉnh dồn tất cả quân sĩ đến vây phủ Lạng hòng cướp lại. Bấy giờ vợ ba Cai Vang đang vây huyện lị Văn Giang, nghe quân cấp báo liền nói:

-  Thằng nào dám cả gan như vậy. Ta chỉ vén váy diệt cho một trận thì e chúng mày chạy bằng bay cũng không thoát!

Lập tức nàng kéo quân trở về kịch chiến với quan quân. Bọn quan tỉnh địch không nổi, bị đánh tơi bời. Thấy khó cầm cự nổi, bọn chúng liền làm biểu tâu vua. Vua sai mấy viên đại tướng điều quân sĩ mấy tỉnh khác về, bắt họ diệt cho được Cai Vàng.

Hai bên cầm cự luôn mấy tháng. Mỗi lần giáp chiến, Cai Vàng xông lên trước, tên đạn bên quân triều đình trút vào người ông như mưa, nhưng chẳng ăn thua gì. Thấy thế bọn chúng khiếp đảm, cho là ông có trời giúp, ai nấy ngã lòng, quân đào ngũ ngày một nhiều.

Về sau, có một người thủ hạ thân tín của Cai Vàng phạm tội, hắn sợ chủ giết, nhân đèm tối lẻn sang đầu hàng quân triều đình. Hắn mách:

- Thầy tôi có ngọc đeo vào người, những thứ đạn gang bắn vào thì chẳng khác gì chạm vào vách sắt. Chỉ còn cách lấy vàng đúc đạn mà bắn, họa có trúng chăng.

Bọn chúng nghe nói, lập tức đúc một số đạn bằng vàng giao cho những tên bắn giỏi, dặn chỉ gặp Cai Vàng mới nhất loạt nổ súng. Ngày hôm sau, chúng đem quân đi khiêu chiến. Nguyên soái Lí Hạnh đem quân chống cự, nhưng chúng nhất thiết chỉ réo tên Cai Vàng từ sáng đến trưa không nghỉ. Thấy thế Cai Vàng nổì giận ruổi ngựa tiến rạ. Quả nhiên, đạn vàng đã làm cho viên ngọc kị đạn mất hết màu nhiệm. Đạn xuyên vào đầu ông và làm mất một bên tai phải. Ông chỉ còn biết ôm đầu phi ngựa trở về thủ thành. Người vợ ba và thủ hạ xúm lại chữa chạy, nhưng vết thương nặng quá, không thể cứu nổi. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Cai Vàng chỉ kịp chối lại với vợ mấy câu:

-  Nàng ôi! Trời hại ta nửa đường đứt gánh... Ta giao phó tất cả quân sĩ cho nàng. Nàng gắng sức trả thù cho ta!

Thấy chồng chết, vợ ba Cai Vàng căm thù vô hạn. Một mặt, nàng bắt mọi người giữ kín tin chồng chết và cho quân bí mật đem xác chồng, vượt vòng vây đưa về chôn ở quê hương. Còn mình tự điều khiển thủ hạ chông lại quân triều đình. Nàng chọn ba trăm người quyết tử theo mình ra trận. Hôm ấy, viên thống lĩnh, người chỉ huy đội quân bắn đạn vàng ra ứng chiến. Nàng chống đỡ mấy hiệp rồi giả cách thua chạy. Tên thống lĩnh hớn hở thắng trận vội thúc ngựa đuổi theo. Không ngờ thấp cơ thua trí đàn bà, hắn bị nàng dùng chước đà đao, thình lình quay lại bắt sống được. Lập tức nàng cắp nách đưa về thành, sai bỏ cũi giải về quê hương đốt làm nến tế ma chồng.

Từ đó, tưởng sĩ lại càng hồ hởi. Trong một trận giáo phong khác, vợ ba Cai Vàng lại bắt sống được một viên Hồng lô. Thấy tướng địch là một người trẻ tuổi đẹp trai, nàng không nỡ giết, sai giam hắn lại, cho ăn uống tử tế. Quân lính của nàng còn thắng mấy trận nữa, nhưng lúc bấy giờ quân triều đình biết tin Cai Vàng đã chết, nên cố sức vây đánh. Cuối cùng quân của nàng phải bỏ phủ thành, tản về các nẻo. Biết cơ khó duy trì được lâu dài, một hôm vợ ba Cai Vàng hội các tướng sĩ lại, bảo họ:

Nay Thượng Công đã mất, chúng ta chưa gặp thời. Vậy cho mọi người ai về nhà nấy làm ăn, đợi dịp tốt khác sẽ hay. Các tướng sĩ đành gạt nước mắt chia tay. Nàng cho người giải viên Hồng lô trả cho triều đình với diều kiện để cho quân mình được tự giải tán, không truy nã.

Đoạn nàng sai đem tất cả của cải phân phát cho mọi người rồi bỏ đi, không biết là di đâu.

Câu chuyện Vợ ba Cai Vàng ca ngợi tinh thần dũng cảm của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội phong kiến.