Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

Đề bài: Em hãy phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng để thấy rõ hình ảnh người lính cụ Hồ trong thời kỳ kháng...